Hejsa

Er der nogen macbrugere som har haft succes med mosml i aquamacs ? I såfald vil jeg meget gerne lige have en guide :) En alternativ editor kan også bruges. Jeg har bare læst mig til at aquamacs var den foretrukne. Jeg har fundet et par guides men de bruger en anden version af sml.

Jeg kan huske noget om at der blev lavet en guide til IP holdet, men den kan jeg heller ikke lige lokalisere.

asked 22 Nov '12, 12:05

Roskvist's gravatar image

Roskvist
2311
accept rate: 0%

edited 22 Nov '12, 12:25

Sebastian%20Paaske%20T%C3%B8rholm's gravatar image

Sebastian Pa... ♦♦
86531133

Hvis der er et tilfredsstillende svar, må du meget gerne acceptere det.

(10 Mar '13, 23:33) Martin Dybdal ♦♦ Martin%20Dybdal's gravatar image

Yes ! Sorry.. Der er hermed gjort.

(11 Mar '13, 11:35) Roskvist Roskvist's gravatar image

Først skal du sørge for at mosml er installeret et sted på din $PATH.

 • hent sml-mode v5.0
 • åbn Makefile i din favorit editor
 • ret: lispdir = /Applications/Aquamacs.app/Contents/Resources/lisp
 • åbn sml-proc.el i din favorit editor
 • ret: sml-program-name' (default \"mosml\")
 • oversæt: make
 • installer: make install , evt sudo make install
 • kør: for i in /Applications/Aquamacs.app/Contents/Resources/lisp/sml-mode/*.el; do gzip $i done

Hvis du har gjort det rigtigt skulle du nu kunne bruge sml-mode i aquamacs. Hvis aquamacs ikke kan finde mosml ved eksempelvis C-c C-l. Da start forfra men ret sml-program-name til den fulde sti til mosml, f.eks. "/usr/local/bin/mosml"

held og lykke!

/root

link

answered 27 Nov '12, 21:28

root's gravatar image

root
914
accept rate: 28%

edited 27 Nov '12, 21:28

Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *italic* or _italic_
 • **bold** or __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "title")
 • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
 • numbered list: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • basic HTML tags are also supported

Tags:

×121
×7
×4
×3

Asked: 22 Nov '12, 12:05

Seen: 1,239 times

Last updated: 11 Mar '13, 11:35

powered by OSQA